КАМПАНИЯ „МЛАДЕЖКО БЪДЕЩЕ“

Кампания „Младежко бъдеще“ популяризира подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. Кампанията ще се реализира в град Пловдив и ще продължи 3 месеца, като основната й цел е да представи и популяризира, пред обществеността на град Пловдив, важността на подхода развиващ самочувствието и социалните компетенции на младите хора.

„Смятам да постигнем целта на кампанията чрез провокиране на диалог със заинтересовани страни (училища, институции, неправителствени организации), ще организираме конкурс за мултимедийна презентация в пловдивските училища, под надслов: „Социалните умения-умения за успех, през моите очи“, както и двудневен младежки форум под надслов: „Младежко бъдеще чрез добри социални умения“, споделя Управителя на Фондация „Идентичност“, Иван Ралев.

Кампанията „Младежко бъдеще“ се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Дейности по кампания „Младежко бъдеще“:

1.Кръгла маса на тема: „Развитието на социалните компетентности и подходът „Връстници обучават връстници“ – подходи развиващи силните страни на децата“. В събитието взеха участие педагогически съветници, представители на институции и неправителствени организации.

2. Конкурс за мултимедийна презентация под надслов: „Социалните умения – умения за успех, през моите очи“. 

https://www.facebook.com/events/118997965443652/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

В конкурса може да се включат ученици 8-12 клас от училищата в град Пловдив. Краен срок за изпращане на презентации 27.10.2017г. на е-mail: identichnost@abv.bg

Изисквания  и насоки:

  • Учениците могат да говорят общо за социалните умения, но могат да фокусират вниманието си и само върху едно от тези умения (Умения за работа в екип; Умения за ефективна комуникация и себеизразяване; Умения за справяне с конфликти; Умения за отстояване на социалния натиск; Умения за асертивност и ефективно НЕ; Лидерските умения; Емпатия и др.)
  • максимум 20 слайда на презентациите;
  • информация за ученика (трите имена, училище и клас, тел. за обратна връзка);

Участниците в конкурса могат да получат допълнителна информация на, тел.: 0898398689 (Иван Ралев)

Първите три отличени презентации ще бъдат наградени.

3.  През месец Ноември ще се проведе двудневен Младежки форум под наслов  „Младежко бъдеще чрез добри социални умения“.  В младежкия форум:

  • Ще бъдат наградени победителите от конкурса за мултимедийна презентация;
  • Ще се представят някой от отличените презентации;
  • Ще се проведат три уъркшопа по подхода „Връстници обучават връстници“ съвместно водени от специалист и младежи, преминали през проект „Умения за живот“.

В трите уъркшопа могат да бъдат включени ученици  8-12 клас от училищата от гр.Пловдив, но поради ограничения брой места (15 ученика в уъркшоп), може да заявите участие предварително на е-mail: identichnost@abv.bg

Total Views: 579 ,