ОБУЧЕНИЯ ЗА ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ

Организационните ни обучителни програми са насочени към усвояването и тренирането на умения, и качества нужни за оптимизация на дейността в съответната структура.

Предназначени са за сплотяване на екипи и развиване на ползотворни и ефективни взаимоотношения, компоненти кореспондиращи с  организационната продуктивност и функционалност.

Темите и акцентите на тренингите могат да бъдат формулирани спрямо конкретно дефинираните потребности и специфика на всяка група.

 • Team building

Обучението е изцяло интерактивно с фокус върху емоционалното преживяване. Предназначено е за сплотяване на екипи, наситено с весело настроение и приятни емоции.Създават се предпоставки за подобряване на взаимовръзката между отделните участници, бързото и точно вземане на решения и взаимопомощ. Всичко това дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа и комуникацията във фирмата/организацията.

 • Ефективно общуване и работа с клиенти

Тренингът подпомага развиване на умения в сферата на общуването, както и запознаване с модели и техники за ефективното общуване с различни типове клиенти. Ефективно управление на взаимоотношенията с клиента от гледна точка на по-добро качество на предоставяната услуга.

 • Изграждане на екип и екипна съвместимост

Тренингът е фокусиран върху това групата от индивидуалности да се превърне в успешен екип. Не на последно място и върху изграждането на ефективно сътрудничество между членовете на организацията с цел ефективно изпълнение на поставените цели.

 • Мотивирай екипа си да работи за теб!

Тренингът акцентира върху повишаване на мотивацията на служителите във Вашата фирма/организация, така че по-ефективно да изпълняват служебните си задължения.

 • Ефективно управление и лидерство. Ръководене на екипи

Участниците в този тренинг ще усвоят техники за вземане на решение, за мотивиране на служителите и делигиране на отговорности.

 • Да бъдем креативни! Развитие на креативността на екипа!

Креативността е задължително условие за всеки динамичен и продуктивен екип. Тренингът стимулира и развива екипната креативност, провокирайки я в индивидите и групата.

 • Решаване на конфликти и справяне с трудни ситуации

Обучение, чрез което Вашите служители ще се запознаят със съвременни и ефективни начини за решаване на конфликти. Изграждане на стратегии за успешно справяне с конфликтни ситуации.

 • Асертивни техники на поведение. Себеутвърждаващо поведение
Обучение, чрез което участниците се учат да изразяват мисли и чувства, да защитават позицията си, но по начин, който не накърнява другия. Участниците ще усвоят асертивни техники на поведение.
 • Умения за общуване по телефона

Целите, които си поставя тренинга са свързани с усвояване на умения за ефективно взаимно разбиране – слушане и говорене, както и запознаване с основните принципи и техники за разговор. Участниците имат възможност да оттренират справянето с трудни ситуации, възникващи по време на разговора.

 • Умения за ефективна презентация – презентационни и комуникативни умения

Тренингът е фокусиран върху усвояване и развиване на умения за изготвянето на ефективна презентация за клиенти, колеги и др.

 • Как да отключим потенциала на екипа си. Коучинг

Обучение, чрез което ще отключим потенциала на служителите Ви. Участниците ще научат повече за коучинга и за това как те да развиват екипа, който ръководят.

 • Практическа мотивация за постигане на резултати

Тренингът се фокусира върху мотивацията на личностите и по-конкретно как да мотивираме членовете на екипа си, за да постигнем по-добри резултати в работата си.

 • Психологически аспекти на потребителския избор

Участниците ще повишат знанията си за типовете клиенти и психологическите им особености, както и уменията им за комуникация с тях. Придобитите умения неминуемо ще повишат капацитета на Вашата фирма.

 • Управление на времето

Тренингът развива умения за управление на времето на работното място, като фактор за лична ефективност, професионален успех и фирмено развитие.

 • Как да задържим персонала си?

Тренингът развива уменията на мениджъри за това как да задържат качествените кадри в своята фирма, в условията на конкурентност и текучество.

 • Управление на конфликти във фирмата. Управление на кризисни ситуации в екипа

Конфликтите във фирмата и екипа са нещо неизбежно. Обучение, което ще повиши уменията и компетенциите на Вашите служи за справяне с конфликтни ситуации и кризи.

 • Как да отложим във времето „Бърнаут синдрома“?

Всеки съвременен мениджър и служител се нуждаят от компетенции предпазващи от емоционално прегаряне и отпадане от професията. Тренингът повишава знанията за Синдрома на професионалното изпепеляване – Бърнаут и развива уменията и стратегиите за справяне със симптомите и последствията.

 • Стрес на работното място. Стратегии за справяне със стреса

В това обучение участниците ще се научат да разпознават признаците за наличие на стрес на работното място, причините и източниците, които го пораждат. Ще усвоят стратегии и умения за справяне със стресови ситуации.

Total Views: 391 ,