ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ ЗА ПСИХОЛОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

Обученията са насочени към повишаване професионалната квалификация, развитието на умения и компетентности, нужни в ежедневната работа на специалисти в областта на психологията и социалната работа.

 • Психологическо консултиране

Обучението е насочено към усвояване на основните етапи и стъпки в процеса на  психологическото консултиране. Даването и получаването на информация. Анализ на  ресурсите.

 • Обучение за водещи на групово-динамичен тренинг

Курс  от няколко модула, в който участниците ще овладеят основните умения за  водещ на интерактивни тренинг обучения – Общуване, конфликти,  интерактивни методи, елементи на груповия процес, анализ и динамика на  група.

 • Работа с родители – ефективно и ползотворно общуване
Участниците ще развиват уменията си и усвояват нови подходи за изграждане на доверие и подобряване на партньорството между експерта (учителя, възпитателя) и родителя.

Ще се изследват аспектите на добрата комуникация между родител и експерт, като предпоставка за качествено образование и възпитание.

 • Методи за работа с хиперактивни деца

Участниците ще повишат познанията си за хипарактивността. Ще се запознаят с методи и техники за работа с деца с хиперактивен синдром.

 • Кризи в детското развитие

Участниците в тренинга ще повишат знанията си за кризисните периоди в детското развитие и по-този начин ще повишат ефективността в работата си с деца и младежи.

 • Работа в екип-екипни срещи, ролите в екипа

Обучението е фокусирано върху развитието на съвкупността от индивидуалности в успешен екип. Не на последно място и върху изграждането на ефективно сътрудничество между членовете на институцията с цел ефективно изпълнение на поставените цели.

 • Фотодрама

Съчетание на психо-визуални изкуства, с което участниците в тренинга ще се запознаят и което ще могат да използват в своята работа.

 • Терапия с визуални изкуства

Изкуството е начин да научаваме повече за нас като личности, да развиваме силните си страни, да създаваме контакт с другите, да повишаваме ефективността си в работата с хора.В това обучение участниците ще изследват методи и техники на работа с визуални изкуства приложими в директната работа с клиентите, потребителите, пациентите.

 • Team building

Обучението е изцяло с фокус върху емоционалното преживяване. Предназначено е за сплотяване на екипа от професионалисти, наситено с позитивно настроение и приятни емоции. Създават се предпоставки за подобряване на отношенията между участниците, бързото и точно вземане на решения и взаимопомощ. Всичко това дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа и комуникацията институцията.

 • Общуване, комуникация и ефективно взаимодействие

Тренингът подпомага развиване на умения в сферата на общуването и усвояване на техники за ефективно общуване. Обучението може да се фокусира върху невербалното общуване или върху ефективно управление на взаимоотношенията с учениците или ползвателите на определената социална услуга.

 • Ефективно управление и лидерство

Участниците в този тренинг ще усвоят техники за вземане на решение, за мотивиране на служителите и делегиране на отговорности.

 • Справяне с конфликтни ситуации

Обучение, което ще запознае професионалистите със съвременни и ефективни начини за справяне с конфликтни ситуации. То ще подпомогне изграждането на стратегии за ефективно справяне с трудни ситуации.

 • Асертивност. Себеутвърждаващо поведение

Тренинг, в който ще се усвоят асертивни техники на поведение – за отстояване на личната позиция без да се наранява другия.

 • Емоционална интелигентност

Тренингът развива умението да се разграничават емоциите, както и да се оценяват и управляват собствените емоции, като предпоставка за ползотворни отношения.

 • Стресът на работното място. Стратегии за справяне

В това обучение участниците ще се запознаят с видовете стресори; със същността на професионалния стрес и източниците на стрес в съответната професионална област; синдрома на професионалното изпепеляване. Участниците ще имат възможност да тренират методи и техники за справяне със стреса стресови ситуации,  както и да изработят антистресова програма.

 • Обучение в интерактивни методи за работа с деца

Участниците в тренинга ще повишат чувствителността си по отношение на груповата  динамика и процеса на развитие на групата, както и ще усвоят и тренират  различни елементи от тренинга приложими при работата с деца.

 • Обучение за водещи на групово-динамичен тренинг

Курс  от няколко модула, в който участниците ще овладеят основните умения за  водещ на интерактивни тренинг обучения – Общуване, конфликти,  интерактивни методи, елементи на груповия процес, анализ и динамика на  група.

 • Психоактивните вещества – реалности и митове

Запознаване на специалистите работещи с деца и младежи с информация по основните теоретични аспекти по темата – употреба, злоупотреба, зависимост, толеранс, превенция; различните видове психоактивни вещества и начина им на въздействие върху човешкия организъм; митове и реалности.

 • Психологични аспекти на употребата на дроги и методи на превенция

Разпознаване на видовете психоактивни вещества (кратък преглед), признаците и симптомите на употреба. Запознаване с психологическите аспекти при употребата на ПАВ от подрастващите и различните методи на превенция.

 • Ефективни превантивни стратегии в борбата с психоактивни вещества

Участниците ще изследват ефективните превантивни подходи в борбата с психоактивните вещества, за да може да постигнат максимална ефективност при дейностите, които реализират в тази посока.

 • Дизайнерските дроги – модата сред тийнейджърите

Фокусът на обучението попада върху новите дизайнерски дроги с цел разпознаването им, начинът им на въздействие и вреда върху организма.

 • Методи на социална работа
 • Терапия с психодрама
 • Детските страхове – техники за работа
 • Работа с психотични участници в група
 • Потребностите на детето
 • Родителство. Споделено родителство. Функции на семейството
 • Насилието – същност, видове, симптоми, последици
Total Views: 1042 ,