ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ ЗА УЧИТЕЛИ

Тренингите за учители/педагози (детски и начални учители, учители среден и горен курс) са насочени към повишаване на професионалната квалификация, развитието на умения и компетентности нужни в ежедневната работа с колеги, ученици, родители.

 • Позитивна образователна среда

Обучението разглежда целите на позитивната образователна среда, възможностите за създаване на позитивна и подкрепяща образователна среда, както и стратегии и техники подпомагащи формирането й.

 • Умения за ефективна презентация

Тренингът е фокусиран върху усвояване и развиване на умения за изготвянето на ефективна презентация за учениците, колегите или друга аудитория.

 • Интерактивните форми – модерният метод на преподаване и взаимодействие в клас. Как да ги използваме в учебния процес

Обучението акцентира върху усвояването от участниците на различни интерактивни методи и форми; върху развитието на умения за използването и адаптирането им в учебния процес и своята работа, като предпоставка за по-ефективно взаимодействие.

 • Team building

Обучението е изцяло с фокус върху емоционалното преживяване. Предназначено е за сплотяване на екипа от професионалисти, наситено с позитивно настроение и приятни емоции.Създават се предпоставки за подобряване на отношенията между участниците, бързото и точно вземане на решения и взаимопомощ. Всичко това дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа и комуникацията институцията.

 • Общуване, комуникация и ефективно взаимодействие

Тренингът подпомага развиване на умения в сферата на общуването и усвояване на техники за ефективно общуване. Обучението може да се фокусира върху невербалното общуване или върху ефективно управление на взаимоотношенията с учениците или ползвателите на определената социална услуга.

 • Специфика на училищната възраст – аспекти и особености

Обучението разглежда психологическите особености на училищната възраст – кризи, специфика на развитието в отделните класове.

 • Екипност. Работа в екип

Обучението е фокусирано върху развитието на съвкупността от индивидуалности в успешен екип. Не на последно място и върху изграждането на ефективно сътрудничество между членовете на институцията с цел ефективно изпълнение на поставените цели.

 • Ефективно управление и лидерство

Участниците в този тренинг ще усвоят техники за вземане на решение, за мотивиране на служителите и делегиране на отговорности.

 • Развитие на педагогическия колектив

Семинарът е насочен върху развитие силните страни на педагогическия колектив и провокиране на максималната му ефективност.

 • Справяне с конфликтни ситуации

Обучение, което ще запознае професионалистите със съвременни и ефективни начини за справяне с конфликтни ситуации. То ще подпомогне изграждането на стратегии за ефективно справяне с трудни ситуации.

 • Асертивност. Себеутвърждаващо поведение

Тренинг, в който ще се усвоят асертивни техники на поведение – за отстояване на личната позиция без да се наранява другия.

 • Кризи в детско-юношеското развитие. Стратегии за справяне

Участниците в обучението ще повишат знанията си за кризисните периоди в детското-юношеското развитие и по-този начин ще повишат ефективността в педагогическата си работа.

 • Емоционална интелигентност

Тренингът развива умението да се разграничават емоциите, както и да се оценяват и управляват собствените емоции, като предпоставка за ползотворни отношения.

 • Превенция на проблемното поведение в училище

Участниците  ще развиват и повишават капацитета си за предотвратяване на проблемното поведение още преди да се развие и ескалира.

 • Стресът на работното място. Стратегии за справяне

В това обучение участниците ще се запознаят с видовете стресори; със същността на професионалния стрес и източниците на стрес в съответната професионална област; синдрома на професионалното изпепеляване. Участниците ще имат възможност да тренират методи и техники за справяне със стреса стресови ситуации,  както и да изработят антистресова програма.

 • Обучение в интерактивни методи за работа с деца, като предпоставка за развитие на социалните умения на учениците

Участниците в тренинга ще повишат чувствителността си по отношение на груповата  динамика и процеса на развитие на групата, както и ще усвоят и тренират  различни елементи от тренинга приложими при работата с деца.

 • Гневът и агресията в училище/детската градина – как да ги преодолеем?

Гневът и агресията са едни от най-често срещаните проблеми в училище/детската градина. В това обучение участниците ще усвоят теоретични познания за етиологията на агресивното поведение, както и умения и техники за справяне.

 • Позитивната класна стая

Участниците ще идентифицират и ще се запознаят с компонентите на позитивния климат в класната стая, като предпоставка за развитие на компетентности от учениците и развитието на самоуважение, уважение и толерантност към околните.

 • Как да мотивираме учениците

Тренингът дава информация за мотивацията като състояние и факторите, които може да я активират.Ще се засегнат и аспектите свързани с възможностите на учителите да повишат мотивацията на учениците.

 • Работа с родители – ефективно и ползотворно общуване
Участниците ще развиват уменията си и усвояват нови подходи за изграждане на доверие и подобряване на партньорството между експерта (учителя, възпитателя) и родителя.

Ще се изследват аспектите на добрата комуникация между родител и експерт, като предпоставка за качествено образование и възпитание.

 • Методи за работа с хиперактивни деца

Участниците ще повишат познанията си за хипарактивността. Ще се запознаят с методи и техники за работа с деца с хиперактивен синдром.

 • Детето и неговите затруднения при адаптацията в детската градина

Участниците ще повишат компетентността си по отношение на емоционалните и поведенчески процеси, протичащи в детето при кризисния период на адаптация в детската градина.

 • Динамика на детската група. Практики за работа с детски групи

Педагозите участващи в обучението ще повишат знанията си за динамиката на детската група и процесите, които протичат в нея. Също така ще усвоят ефективни модели за взаимодействие при работата с деца.

 • Психоактивните вещества – реалности и митове

Запознаване на специалистите работещи с деца и младежи с информация по основните теоретични аспекти по темата – употреба, злоупотреба, зависимост, толеранс, превенция; различните видове психоактивни вещества и начина им на въздействие върху човешкия организъм; митове и реалности.

 • Дрогата – психологически аспекти и признаци на употреба от учениците

Участниците в това обучение ще се запознаят с психологическите аспекти и признаците на употреба на психоактивни вещества от учениците и подрастващите.

 • Ефективни превантивни стратегии в борбата с психоактивни вещества

Участниците ще изследват ефективните превантивни подходи в борбата с психоактивните вещества, за да може да постигнат максимална ефективност при дейностите, които реализират в тази посока.

 • Дизайнерските дроги – модата сред тийнейджърите

Фокусът на обучението попада върху новите дизайнерски дроги с цел разпознаването им, начинът им на въздействие и вреда върху организма.

Total Views: 911 ,