Рационално – емоционална терапия

Психолог Пловдив Център ИдентичностРационално – емоционална терапия (РЕТ) е теория за личността и система за психологическа терапия, създадена през 50-те години на нашия век от американският клиничен психолог Албърт Елис. Тя поставя на преден план ролята на нереалистичните очаквания и ирационалните убеждения за страданията на хората. Според Елис емоциите са до голяма степен следствие от познавателните процеси, а не от събитията.

Целта на РЕТ е не само да се преодолеят разстройствата, причинени от погрешни убеждения, но и да се промени предразположението на човек към изкривено мислене, позволяващо на погрешните убеждения да се развиват. Ето защо терапията на РЕТ разглежда емоционалното разстройство в светлината на човешката природа, чийто биологични и социални аспекти имат голямо значение за личността и за терапията.

При хората до голяма степен липсва фиксирано, инстинктивно поведение, но вместо това те притежават силно развита способност да придобиват ново поведение чрез учене и да го запазят, превръщайки го в навик. Това, което е предварително „програмирано“ у хората, е предразположението да учат и формират навици. Според РЕТ такива предразположения са причина някои неща да се научават по-лесно от други.

Децата се научават по-лесно да желаят да бъдат обичани, отколкото мразени и с готовност предпочитат задоволяването на желанията пред тяхната фрустрация.

РЕТ обръща значително внимание на механизмите, които утвърждават разстройството, защото промяната може да се предизвика чрез прекъсване на тези механизми. Според теорията независимо от къде идва ирационалното убеждение или как е било заучено, то се утвърждава само чрез употреба: хората разстройват сами себе си и утвърждават собственото си страдание чрез превърнати в навик вътрешни вербализации на ирационалните си убеждения.

Хората са по-щастливи и по-ефективни, когато мислят и се държат рационално.

Макар рационално-емоционалните  терапевти да използват редица конкретни терапевтични техники, тяхната основна цел е да се намалят до минимум или премахнат ирационалните убеждения и да се развие по-рационален стил на живот. Терапевтът се стреми да преобучи клиента, да премахне стари модели на мислене и да създаде нови, като за тази цел използва логиката, разума, конфронтацията, убеждаването, преподаването, даването на примери, ролеви игри, поведенческите задачи и др. Централната техника е обсъждането  – логико-емпиричен анализ, чрез който се идентифицират и поставят по съмнение ирационалните убеждения.

Първоначалната цел на терапията е да се помогне на клиента да постигне три прозрения.

  1. Себеразрушителното поведение и емоционалните дисфункции имат разбираем произход в миналото и провокиращи ги фактури в настоящето, но тяхната актуална и най-близка причина са ирационалните нагласи на човека, а не неговите родители, житейска история или житейски обстоятелства.
  2. Ирационални, магически убеждения остават в сила само като последствие от трайно объркано мислене  и поведение, които активно ги подкрепят.
  3. Прозренията не могат да коригират изкривеното мислене. Това може да стане само чрез упорита работа и упражняване.

Характеризирайки процеса на придобиване на тези прозрения. Елис казва, че същността на ефективната психотерапия е „пълна толерантност към клиента като човек, съчетана с безмилостна, упорита борба срещу неговите себеразрушителни идеи, черти и постъпки.“

Тъй като хората могат да мислят за своето мислене, е възможно използването на когнитивни методи, за да се посочи на клиента погрешната природа на неговите очаквания, изисквания и убеждения и да бъде научен да мисли по-рационално. Емоционалните методи се използват и за предизвикване на чувства и реакции, водещи директно до промени в нагласите и ценностите. Като активен, директивен и образователен подход РЕТ си служи служи и с поведенчески методи, както в кабинета, така и чрез домашни задачи.

Източник: Енциклопедия Психология „Наука и изкуство“ 1998г.

Total Views: 218 ,